رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این که شرکتهای بیمه فقط ۱۱ ماه دیگر وقت دارند تا سرمایه خود را به حداقل سرمایه مورد نیاز برسانند، از شرکتهای بیمه خواست تا با ارائه اطلاعات صحیح بیمه مرکزی را برای بهرهبرداری از سامانه سنهاب کمک کنند.

به گزارش بیمه اس ام اس،عبدالناصر همتی در نشست مدیران صنعت بیمه با رئیس کل و هیأت عامل بیمه مرکزی گفت: باید امسال را سال توانمندی صنعت بیمه قرار دهیم. در حال حاضر که صنعت بیمه در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد، باید از رفتن به مسیرهای اشتباه همچون وضعیت کنونی بیمه درمان تکمیلی پرهیز کرد؛ چرا که تبعات سنگینی برای صنعت بیمه خواهد داشت.

وی درباره مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش سرمایه شرکتهای بیمه، گفت: ما تلاش خود برای کاهش میزان سرمایه اولیه شرکت های بیمه را انجام دادیم و شرکت های بیمهای که نیاز به افزایش سرمایه دارند، فقط تا ۱۱ ماه دیگر زمان دارند و در غیر این صورت باید به فکر ادغام و یا کاهش رشتههای فعالیت خود باشند.

همتی در مورد تهیه صورتهای مالی با توجه به استانداردهای IFRS، گفت: اجرای این برنامه برای شرکتهای بیمه ضروری است و ما فقط به عنوان نهاد ناظر بر اجرای آن نظارت خواهیم کرد.

وی با نابسامان دانستن نرخهای بیمهنامه درمان تکمیلی، تصریح کرد: اگر شرکتهای بیمه در سندیکا به وحدت رویه نرسند، ما مجبور به تعیین حداقل نرخ خواهیم شد.

همتی با اشاره به توسعه ظرفیتهای سامانه سنهاب، اظهار کرد: شرکتهای بیمه با ارائه اطلاعات صحیح در بهرهگیری از ظرفیتهای این سامانه بیمه مرکزی را یاری کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی بر توانمندسازی مدیران و کارشناسان صنعت بیمه تأکید کرد و از شرکتهای بیمه خواست در زمینه آموزش و بروزرسانی دانش نیروی انسانی صنعت بیمه بیش از پیش فعالیت کنند.

همتی وصول مطالبات شرکتهای بیمه را امری ضروری دانست و گفت: شرکتهای بیمه بدون دریافت حق بیمه، نسبت به صدور بیمهنامه اقدام نکنند.